HISTORIA



Stowarzyszenie powstało 02 sierpnia 2002r. z inicjatywy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i grupy osób bezrobotnych.
Od początku swojego powstania Stowarzyszenie działa w obszarze organizacji pozarządowych, głównie na rzecz szeroko rozumianego rynku pracy i pomocy społecznej oraz promocji idei obywatelskości wśród mieszkańców miasta i powiatu. W latach 2002-2005 Stowarzyszenie brało udział w przedsięwzięciach dot. m.in.:

- integracji europejskiej,
-aktywizacji absolwentów i osób niepełnosprawnych,
-edukacji zawodowej osób bezrobotnych,
-opracowywania projektów i zarządzania środkami EFS,
-rozwoju społeczności i demokracji lokalnej,
-realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

W latach następnych 2006-2007 w ramach prowadzonej działalności gospodarczej we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Skarżysku-Kamiennej, Radomiu, Opocznie i Końskich przeprowadzono 15 szkoleń zawodowych dla firm związanych z transportem kolejowym. Przeszkolono ponad 300 osób zagrożonych utratą pracy. Ponadto w tym okresie, we współpracy z administracją publiczną Stowarzyszenie zorganizowało dla osób bezrobotnych szkolenia na temat:

-organizacji i funkcjonowania Spółdzielni Socjalnej,
- zatrudnienia młodzieży w ramach programu ,,Absolwent bez stresu”,
- obsługi komputera dla osób bezrobotnych pn. ,, Z komputerem na Ty”.

W tym czasie dla osób pracujących Stowarzyszenie we współpracy z Centrum Rozwoju Lokalnego i Powiatowym Urzędem Pracy zorganizowało szkolenia z zakresu przygotowania i zarządzania projektami EFS, zamówień publicznych oraz budowania partnerstwa lokalnego. Ponadto w ramach sekcji fotograficznej wydano na rok 2008 kalendarz promujący walory krajoznawcze naszego województwa.
W roku 2008 Stowarzyszenie we współpracy z grupą młodzieżową SABAT opracowało projekt pod nazwą „Kinopark”. Projekt ten zrealizowała samodzielnie grupa SABAT w oparciu o otrzymane na ten cel środki unijne z programu „Młodzież w działaniu”. Ponadto w tym okresie opracowano w partnerstwie z Oddziałem Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci projekt pn. „Milowe kroki organizacji”. Projekt ten w oparciu o własne środki i otrzymaną z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich dotację został zrealizowany w okresie czerwiec – grudzień 2008 roku. Obejmował swoim zasięgiem cztery gminy z powiatu skarżyskiego: Skarżysko – Kamienna, Bliżyn, Suchedniów i Łączna. W projekcie uczestniczyło 6 organizacji pozarządowych oraz 5 grup nieformalnych. W roku 2009 Stowarzyszenie uczestniczyło w sześciu lokalnych konferencjach na temat partnerstwa lokalnego i ożywienia gospodarczego w efekcie których podpisało swój akces przystąpienia do projektu w zakresie utworz