Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie im Stanisława Staszicazwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Skarżysko-Kamienna.

§ 4

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 5

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

1)     upowszechnianie wiedzy w zakresie integracji europejskiej,

2)     wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

3)     przeciwdziałanie patologiom społecznym, a w szczególności biedzie i bezrobociu,

4)     inicjowanie programów i projektów promujących rozwój społeczno gospodarczy.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności na rzecz:

1)     osób bezrobotnych,

2)     osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej,

3)     partnerów rynku pracy.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)     współdziałanie członków,

2)     działalność władz Stowarzyszenia, zespołów problemowych powoływanych do wykonywania poszczególnych zadań,

3)     prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej,

4)     prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi,

5)     wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych,

6)     współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego,

7)     wyszukiwanie partnerów krajowych i zagranicznych w celu tworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości,

8)     prowadzenie działalności badawczej,

9)     organizowanie szkoleń, kursów, seminariów lub innych form pracy.

§ 11

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach . Działalność gospodarcza prowadzona będzie w następującym zakresie:

1.   doradztwa biznesowego

2.   usług informatycznych,

3.   usług wydawniczych,

4.   szkoleń,

5.   prac badawczo - rozwojowych,

6.   usług gastronomicznych i handlu ,

7.   przetwarzania danych.

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)     członków zwyczajnych,

2)     członków wspierających,

3)     członków honorowych.

§ 13

1.     Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa            w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2.     Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 14

1.     Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

2.     Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.         W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 15

1.     Członek zwyczajny ma prawo:

1)     wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2)     uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

3)     zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

4)     korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych    z jego celami statutowymi,

5)     brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu,

2.     Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1)     przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2)     regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,

3)     czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych stowarzyszenia,

4)     dbania o mienie Stowarzyszenia.

§ 16

1.     Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zdeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2.     Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

3.     Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w pisemnej deklaracji.

§ 17

1.     Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Statutowych Stowarzyszenia.

2.     Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3.     Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

4.     Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 18

1.     Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)     dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

2)     śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3)     uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,

4)     wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia,.

2.     Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania   w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

1)     Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,

2)     Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,

3)     Komisja Rewizyjna.

§ 20

1.     Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 2.

2.     W przypadku  braku   quorum  Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie

później niż 20 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków, pod warunkiem zamieszczenia takiej informacji w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa w § 35.1 i 2.

3.     Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 21

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 

Walne Zebranie Członków

§ 22

1.     Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.     Walne Zebranie Członków może być:

1)     Zwyczajne,

2)     Nadzwyczajne.

3.     Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu            i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4.     Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5.     Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1)     Z własnej inicjatywy,

2)     Na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3)     Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6.     Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7.     Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia              (z zastrzeżeniem § 20 ust.2 oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 35.1 i 2).

8.     Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

9.     W przypadku równego rozłożenia głosów w czasie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1)     uchwalenie statutu i jego zmian,

2)     ustalanie kierunków i programów działania Stowarzyszenia,

3)     zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4)     wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5)     decydowanie w sprawach udzielenia absolutorium Zarządowi,

6)     ustalanie wysokości składek członkowskich,

7)     podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

8)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

9)     nadawaniu tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

10) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

Zarząd Stowarzyszenia

§ 24

1.     Zarząd składa się 5 osób. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa , wiceprezesa , sekretarza i skarbnika.

2.     Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

3.     Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa lub wiceprezesa w przypadku nieobecności prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

4.     Posiedzenia Zarządu odbywają się razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

5.     Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane są przez Prezesa lub wiceprezesa w przypadku niemożności uczestnictwa tego pierwszego.

§ 25

Do zakresu działania Zarządu należy:

1)       realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,

2)       uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,

3)       sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4)       ustalanie regulaminów wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,

5)       podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego                        i ruchomego,

6)       podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,

7)       zwoływanie Walnego Zebrania,

8)       podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych                i wspierających,

9)       rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

10)   składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,

11)   uchwalanie regulaminów zgodnych ze statutem,

12)   w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;

13)   reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 26

Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

§ 27

1.     Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.

2.     Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

 

 

 

Komisja Rewizyjna

§ 28

1.     Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.     Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

3.     Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§ 29

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1)     kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2)     występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli              i żądanie wyjaśnień,

3)     prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4)     zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5)     składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,

6)     składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 30

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisji Rewizyjnej, Komisja ta, może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 31

1.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.

2.      Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3.      Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

4.      Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa.

§ 32

1.     Na fundusze i majątek Stowarzyszenia składają się:

1)     składki członkowskie,

2)     darowizny, zapisy i składki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,

3)     wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),

4)     dochody z nieruchomości i ruchomości będącej własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

5)     dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, dochód ze zlecanych usług,

6)     dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,

7)     Środki trwałe.

2.     Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd , w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

 

§ 33

Szczegółowe    zasady    gospodarki    finansowej   Stowarzyszenia oraz wysokość składek członkowskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ustala Zarząd.

§ 34

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub wiceprezesa.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35

1.     Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.     Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

3.     Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

4.     Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia im Stanisława Staszica, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.